Vill du synas här? Kontakta info@blogbiz.se

Själen

Efter att jag har gått igenom de sju universella naturlagarna känner jag att det är läge att prata om själen. Varför? Jo, för det är för själens utveckling vi är här på jorden.

För att vi ska kunna utvecklas och leva här på jorden så som vi en gång gjorde behöver vi förstå. Dels behöver vi förstå och ändra vårt andliga liv och dels vårt fysiska och mentala liv. Vi är en treenighet med en fysisk kropp, en själ som bebor den fysiska kroppen och vi har ett sinne som är kopplat till både den fysiska kroppen och den eteriska ljuskroppen. Själen är den del av den eteriska ljuskroppen som lever vidare. Den har ett evigt liv och kan välja att gå från ett fysiskt liv till ett annat. Men den kan också välja att vara i eterisk form som själ ett tag om den vill. Kanske för att bistå och hjälpa människan från andra sidan.

Genom att förstå naturlagarna kan vi leva på ett sätt som underlättar för själen, det vill säga för oss själva. Eftersom de allra flesta tror att de inte kan kommunicera med den andliga världen är det den fysiska världen som är riktig. Det är den man kan se och ta på medan den andliga världen förblir i det fördolda, okänd. Kan vi lära oss att förstå och leva efter naturlagarna kommer vi efter hand att få tillbaka den andliga kontakten som vi alla en gång hade. Slöjan som ligger mellan oss och andevärlden kan lyftas en gång för alla.

Genom dagligt arbete att vara i nuet, finna din inre ro via mindfulness kommer vi närmare vårt inre jag. Vi bär alla på universum inom oss. Det är där vi finner oss själva, vår själ, och svaren på de gåtor vi söker. Ge dig själv chansen att finna det.

De universella naturlagarna

Sammanfattning

Det finns 7 universella naturlagar

  1. allt består av energi
  2. allt strävar efter balans
  3. lever i symbios
  4. begränsad mängd mönster
  5. allt är unikt
  6. speglingar
  7. karmalagen

Den första lagen handlar om grunden för allt liv medan de övriga lagarna handlar om det fysiska livet på jorden, om själens fysiska liv och dess utveckling.  Allt som existerar på jorden ingår i dessa lagar och man kan inte undgå dem, kringgå dem eller på annat vis försöka leva utanför dessa lagar. De går in i varandra på olika vis. Vävs in i livets olika skeden. Eftersom energi är rörelse, men rörelse på olika vis, blir den fysiska världen unik i sitt uttryck. För att allt ska kunna leva i balans med varandra behöver vi leva i symbios där vi tar vara på och utnyttjar varandras färdigheter på olika vis men ingen eller inget är mer betydelsefullt än det andra. Speglingarna känns igen i olika mönster och karmalagen kommer sig av att känslor bränns in i den eteriska kroppen som följer oss tills vi har låst upp knuten.

Det finns 7 grundläggande energier i den fysiska världen, 7 chakran vars vibrationer kommer till uttryck i 7 olika färger (regnbågens färger) och  7 toner (skalan). Detta ligger till grund för de 7 dimensioner av liv som finns i den fysiska världen. Utanför vår fysiska kropp har vi fler chakran och således finns det fler dimensioner av liv men dessa är eteriska och kan oftast inte ses med de fysiska ögonen. Allt hänger ihop på ett finurligt sätt, mönster som går igen och känns igen. När du har förstått det hela kan livet bli så mycket enklare att leva. Vi människor har krånglat till livet när det i själva verket borde vara det naturligaste och enklaste som finns.

I framtiden behöver vi alla leva våra liv i enlighet med de universella naturlagarna. Vi har länge försökt att tukta naturen, inte tagit hänsyn till det som är naturligt för oss utan gjort det som vi människor har ansett vara rätt och riktigt men i grunden handlar det om makt och egots behov av bekräftelse. Vi har alltsedan civilisationens början tappat kontakten med naturen och det som är naturligt för oss. Den här utvecklingen har lett till att vi våldför oss på både växter och djur och i förlängningen även oss själva eftersom vi ingår i den naturliga processen.

För att hitta vägen tillbaka behöver vi bara följa vårt eget hjärta, vår själ, lyssna till vår kropp vad den säger och älska oss själva. Var och en av oss ingår i helheten och allt som existerar har dessa grundläggande naturlagar inprogrammerade på cellnivå. Om vi fortsätter på den bana vi nu går brukar vi våld mot oss själva och vår natur. Vi kommer bli sjukare och sjukare liksom vår omgivning och vår värld. Det finns bara ett sätt det kan sluta på genom att vi förgör oss själva. Lär dig därför att leva efter dessa naturlagar och du kommer uppleva ett lugn inombords. På sikt kommer vi att leva i balans och harmoni med oss själva och allt runt omkring oss.

Naturlagarna

Den sjunde och sista universella naturlagen handlar om karma. Något som vi alla känner av och ibland skojar om. Detta är dock fullt rimligt och förståeligt när man ser det ur ett längre perspektiv och med längre menar jag ur ett reinkarnationsperspektiv.

Karma är känslor som bränns in i vår eteriska kropp vilket gör att vi bär det med oss från liv till liv. Dels kan man se det ur ett kortsiktigt perspektiv, det vill säga att det du ger är det du får. Något jag nämnde när jag skrev om speglingar. Vi speglar varandras beteende men samtidigt blir det karma. Ditt beteende skapar en känsla som bränns in i din själ. Karma bör dock ses ur ett mer långsiktigt perspektiv. Om du är en person som ofta har ett grinigt humör, är arg på din omgivning och sprider det omkring dig, kanske under ett helt liv mer eller mindre. Då får du det med dig till nästkommande liv. Det samma gäller dock om du är till övervägande del positiv och glad.

Jag är ganska övertygad om att flertalet av er vet vad jag menar när jag säger att man kan märka det redan i barndomen. Vissa barn känns rädda, andra arga, en del gladlynta och så vidare. Om vi tänker tillbaka till vår egen barndom kanske vi kan påminna oss om hur vi själva var när vi var riktigt små. Vi bär alltså med oss saker från tidigare liv. Det spär vi sedan på i det här livet. Om du redan från början bär med dig en jobbig känsla och varken du själv eller din om givning förstår varför så är det lätt att hamna i samma hjul igen. Vilket inte blir bra om det är ett hjul med negativa känslor.

I Hinduismen talas det om karma. Även om jag inte är expert på Hinduism så har jag förstått att de menar att gör du gott i det här livet så får du ett bättre liv nästa gång. De skänker ofta mat till munkar som ber om mat till exempel. Den handlingen i sig ligger mer på ett kulturellt plan och har således ingen effekt ur ett karmaperspektiv. En människa som däremot lever för att hjälpa andra människor möter många tacksamma själar vilket återspeglar sig i den egna känslan. Det är den känslan som bränns in i din eteriska kropp och som du har med dig till nästa liv. Det är därför viktigt hur du upplever dig själv, hur du lever och verkar för om du är nöjd med dig själv sprider det en känsla av självkärlek. Den bästa medicinen för din själ och dig själv som människa, både i detta livet och i kommande liv.

Under flera tusentals år har människan levt med mycket våld omkring sig som skapat rädsla, ilska och hat vilket ligger som mörka skuggor i våra chakran. Något jag har upptäckt nu när jag har börjat med djupgående healing. Eftersom de allra flesta av oss har levt många liv som människa på jorden har vi genomlevt många olika känslor som satt sina spår i den eteriska kroppen. Ur ett själsligt perspektiv behöver vi ta hand om och bearbeta dessa känslor som påverkar oss negativt. En del har vi säkert redan tagit hand om och bearbetat annat inte. När vi har förstått hur denna naturlag fungerar kommer vi leva på ett annat sätt där vi tar hand om oss själva inifrån och ut. Allt du gör som reflekteras på andra kommer tillbaka till dig själv och skapar en känsla i dig, en känsla du får bära med dig länge.

Älska dig själv!

Vill du prova på en djupgående healing på själslig nivå kontakta mig.

asa.danielsongrimpe@gmail.com

Naturlagarna

Den sjätte naturlagen handlar om speglingar. Det gäller fysisk form, mentalitet och även eteriskt. Det inre speglar det yttre, vi speglar varandra, det som är ovan jord speglar det som är under jorden, och så vidare.

En spegling kan betyda väldigt många olika saker och med denna kunskap kan man få en annan förståelse. Ta ett träd till exempel. Trädets krona speglar storleken på rötterna. Man brukar säga för att gödsla de yttre rotdelarna ska man lägga gödsel i en cirkel motsvarande trädets krona. Ditt humör återspeglar sig ofta i människorna du möter. Är du tjurig och grinig får du griniga kommentarer tillbaka, likaså om du är glad och trevlig då är det oftast det vi möter hos andra. Speglingar är även en typ av mönster men det är inte bara mönster utan speglingar kan vara så mycket mer. Därför är det en egen naturlag.

I min bok “Hon kallar mig dotter” har jag skrivit att du ger det du får men du får också det du ger. I syfte om du vill ha kärlek från andra så börja med att ge kärlek själv. Allt börjar med dig själv. Det här är en väldigt viktig regel som man gör klokast i att komma ihåg. Det gäller i alla relationer vi har.

Vårt inre liv, det mentala livet, återspeglar sig i både den fysiska kroppen liksom i den eteriska. När jag gick i väggen första gången sa Moder Jord till mig att det beror på för mycket oro och denna oro gör att ljuskroppen säckar ihop. Hon jämförde det med ett spindelnät. När trådarna i nätet går av så säckar nätet ihop. När tillräckligt många trådar har gått av så säckar hela nätet ihop. När man går i väggen upplever många att energin försvinner. Det återspeglar sig i den fysiska kroppen som börjar visa tecken på många olika symtom av alla möjliga slag. Något som börjar i vårt sinne kan alltså leda till allvarliga problem på grund av speglingar.

Tittar man på ett större perspektiv så speglar samhället de människor som lever och verkar där och i ett ännu större perspektiv så speglar samhällena varandra. Om vi går på ett djupare plan så sättet vi lever på återspeglar sig i Moder Jord. När samhällena på jorden inte mår bra så mår heller inte vår jord bra, men det omvända gäller också. När Moder Jord inte mår bra så mår heller inte vi bra. Det är därför av yttersta vikt att vi tar hand om oss själva. När vi mår bra återspeglar det sig i människorna runt omkring oss som återspeglar sig i samhället som återspeglar sig i andra samhällen och så småningom till vår jord.

Vill du ta hand om vår jord, ta hand om dig själv. Allt börjar med dig.

Vill du ha hjälp med att förändra ditt liv, kontakta mig på asa.danielsongrimpe@gmail.com

Naturlagarna

Den femte naturlagen är att allt strävar efter att leva i symbios. När man lever i symbios tar man vara på varandras fördelar. Där man själv är svag finns det någon annan som är stark och vice versa.

Det finns många olika alternativ i naturen som visar på olika sätt att ta till vara varandras styrkor där man själv är svag. Något som forskare nyligen har upptäckt är att träd och buskar kommunicerar med varandra med hjälp av mycel (en typ av svampar) som växer under marken. Svamparna binder samman träden med varandra så att de på så vis kan kommunicera. Jag har tidigare nämnt vikten av alla små kryp, mikroorganismer och bakterier som bryter ner allt organiskt material som trillar ner på marken och omvandlar det till näringsrik jord så växterna kan ta upp näringen. En klätterväxt tar till vara trädens styrka och höjd för att nå upp till ljuset.

I djurens värld hittar vi också många exempel på olika arter som lever i symbios med varandra. Fåglar som sitter och pickar i sig löss och andra småkryp på de större djuren. Något de själva har svårt att göra. Fåglarna får föda samtidigt som de större djuren blir av med ett kliande problem. Liknande situationer finner man även i haven bland fiskarna. Små putsarfiskar som simmar tillsammans med de stora fiskarna och valarna och håller dem rena. Alla vinner på det.

   

Även bland insekter ser vi prov på denna briljans. Myror som mjölkar bladlössen på den söta honungsdaggen, en biprodukt från lössen som suger i sig växternas sav. Våra pollinatörer som ingen av oss hade kunnat leva förutan eftersom deras pollinering står indirekt eller direkt för ca 75% av all vår mat.

Människan kan dock bli mycket bättre på att leva i symbios med sin omgivning. Vi behöver bli bättre på att se och bli lyhörda för de behov som finns i vår omgivning. Människan har en unik förmåga att hjälpa sin omgivning på sätt som andra arter inte kan. Vi kan hjälpa träd, buskar och andra växter att ansa, ta bort och hålla rent på sätt de själva inte kan. Vi kan bistå djuren under perioder av långvarig kyla, torka eller översvämningar. För att göra det behöver vi vakna upp och inse hur mycket bättre vår omgivning kommer må om vi bistår.

Om man odlar sin egen mat bryr man sig mer om hur det sker. Genom att ta hand om växterna på ett bra sätt ger de rikliga och större skördar. Om vi ger djur och växter den respekt vi själva vill ha, visar vår tacksamhet genom att värna om vår omgivning så kommer vi få samma respekt och tacksamhet tillbaka. Vi behöver dock byta fokus. Istället för att se saker ur ett ekonomiskt perspektiv behöver vi se det ur ett relationsperspektiv. Vi lever alla på samma planet och är beroende av varandra direkt eller indirekt för att allt ska fungera. Ju bättre vi blir på att se det ur detta perspektiv desto mer kommer vi få tillbaka.

Vill du veta mer om hur man kan leva på ett mer naturligt sätt kontakta mig för att veta på vilket sätt jag kan hjälpa just dig.

asa.danielsongrimpe@gmail,com

 

 

De universella naturlagarna

Den fjärde universella naturlagen vi ska gå igenom är att det finns en begränsad mängd mönster som är ständigt återkommande i allting.

Jag minns när Moder Jord först sa till mig att jag skulle gå ut i skogen och leta mönster. Jag förstod inte då vad det var för mönster hon menade. Efter hand, med lite hjälp från henne, kom dock förståelsen. Om en sak är på ett visst sätt så kan du vara ganska säker på att det finns på andra ställen också. Ta vår matsmältning till exempel. För att våra tarmar ska fungera så finns myriader med bakterier och mikroorganismer. Utan dem fungerar inte systemet och allvarliga konsekvenser kan uppstå. Därför är det viktigt att vi är försiktiga med att ta antibiotika eftersom det tar död på alla bakterier, även de som vi behöver.

Våra jordar fungerar på samma vis som våra tarmar. Det är i jorden allt bryts ner som blir till näring för växterna som växer där. Utan dessa småkryp (maskar, tvestjärtar, gråsuggor, tusenfotingar, etc), bakterier och mikroorganismer så blir jorden ofruktbar och få växter kan växa och trivas där, om ens några. När vi behandlar jordarna illa med gifter som sprids för att få bort skadeinsekter och svampar så skadar vi livet i jorden samtidigt.

Allt rör sig i olika cykler men med olika tidsintervall. Vi har våra cykler, naturen har sina, olika djur och fåglar har sina. Ett träd har sina årsringar. Gräver man djupa hål i marken kan man se historiska ringar i marken efter olika tidsepokrar. Allt som existerar har en motsats vilket också är ett återkommande mönster. När ett foster skapas och de första cellerna bildas är det alltid två celler. Samma sak när en planta gror, de första bladen som kommer är alltid två. Den mänskliga hjärnan har två halvor, etc.

En tanke jag har haft är att eftersom allt som finns har en motsats så borde det alltid finnas ett botemedel till alla sjukdomar. Motsatsen till det som gör oss sjuka borde vara det som gör oss friska. Jag tänker också att forskare borde ha väldigt stor nytta av den här naturlagen. När man letar efter olika möjligheter så borde det vara lättare att leta och förstå om man har denna lag i tanken. När vi har lärt oss vilka mönster som existerar har vi bara dessa att förhålla oss till. Det kan göra allting mycket enklare.

Vi kan alla lära oss mycket från att hålla uppsikt efter mönster som går igen. Det kan hjälpa oss i vardagen att förstå oss själva men även andra. Mönster som går igen i hur saker och ting fungerar, fysiskt, mentalt och eteriskt i allt som existerar på jorden. Själv har jag detta i bakhuvudet hela tiden. Det hjälper mig att förstå saker och ting. Det kan säkert hjälpa dig också.

De universella naturlagarna

Det som menas med universella naturlagar är att de gäller oss alla. Allt som finns, lever och existerar på jorden. Oavsett vad vi har för ursprung, vad vi tror på eller hur vi lever så gäller dessa naturlagar oss alla. Vi kan inte välja bort dem. Vilket du kommer förstå.

Den första naturlagen jag tänker beskriva är att allt består av energi. Jag har nyligen varit på en meditationsretreat där jag har suttit och mediterat enligt en tradition som återupptäcktes av Siddhartha Gautama (mest känd som Buddha). Med denna meditationsteknik lär man sig att känna den energi som flödar i kroppen. Kännedomen om att allt består av energi har alltså funnits hos människan sedan urminnes tider men nu har även vetenskapen konstaterat detta.

Vad innebär det då egentligen att vi består av energi?

Energi är rörelse. Rörelse innebär förändring. Allt som finns försvinner för att komma tillbaka igen, i någon form. Energi kan nämligen inte försvinna för gott bara omvandlas. Ta vatten t.ex. Vatten kan omvandlas från flytande till ånga och till is. I grund och botten är det samma men förändras och vi upplever det annorlunda. Om du sätter dig vid en å så det vatten som flyter förbi dig i detta nu kommer inte tillbaka igen men samtidigt försvinner det inte. Det vatten som vi dricker idag är samma vatten som fanns på jorden då dinosaurierna levde. Samma vatten som fanns från första början. Det har bara omvandlats gång på gång. Från ån, ner i havet upp i skyn som faller ner som regn och ut i ån igen. Vattnet vi dricker går tillbaka ut i marken som tas upp av växter som vi eller något djur äter. Det går runt och runt. Allt kommer och går … kommer och går … Dagen blir till natt som blir till dag. Årstiderna skiftar för varje år som går. Allt kommer och går … kommer och går … Så gör även dina känslor.

Om vi lär oss att se på våra känslor som något som kommer och går, att det inte är vårt jag så blir livet mycket lättare att leva. Uppstår ett problem som gör dig orolig. Vet då att det kommer passera. När någon i din närhet går bort och du sörjer, vet då att även det kommer passera. För döden som många av oss räds är bara en omvandling från en form till en annan. För allt kommer och går. Även glädjen kommer och går.

Om vi lär oss att våra tankar kommer och går och inte är vårt jag, kan vi lättare hantera dem. Om vi låter bli att identifiera oss med tankar och känslor och inte agerar utifrån dessa så kan vi ta makten över oss själva. När vi tar makten över oss själva då äger vi vårt liv. De flesta av oss lever dock som slavar under sina egna känslor och tankar. Vi har alla möjlighet att välja en annan väg. En väg som leder dig till större frihet och lycka. Ta den!

Förstå principen att allt kommer och går.

Till startsidan